Şartname

 

Yardımlaşma Derneği Cenaze Hizmetleri Şartnamesi (Köln AG VR 17651)

Madde 1: BKUG’nin amacı

BKUG, Cenaze Yardımlaşma Derneği’nin amaca bağlı bir birimidir. BKUG üyeleri arasında yardımlaşma dayanışmayı organize eden bir kuruluş olarak, üyelerin bu yardımları talep etmeye yasal hakları (mutalebe hakları olmaksızın), üyelerin ve aile fertlerinin cenaze defin masraflarının karşılanmasında yardımcı olur. Cenaze Yardımlaşma Derneği bir sigorta şirketi değildir. Üyenin ödemiş olduğu giriş ücreti ya da yıllık ödediği masraf payları birikmez.

Madde 2: Üyelik

 1. 18 yaşını dolduran Müslüman kişiler üye olabilir. İşlem ehliyeti olmayan veya sınırlı işlem ehliyeti olan kişiler kanuni temsilcilerinin onayıyla üye olabilirler.
 2. Üyenin daimi ikametgahı Almanya, AB/Avrupa Ekonomik Sahası (EWR) ülkesi veya isviçre olmalıdır.
 3. Üye, üyeliğinin başlayabılmesi için 5. maddede gösterildiği gibi derneğe bir kayıt ücreti ödemelidir.

Madde 3: Üyeliğe alınma

 1. Üyeliğe alım yazılı müracaatın ardından yönetim kurulunun vereceği kararla gerçekleşir. Üyelik müracaatı için BKUG’nin önceden hazırladığı başvuru formu doldurulmalıdır.
 2. 60 yaşını dolduran kişilerin üye olabilmeleri için doktor raporu ve hayati tehlike arz eden bir hastalıklarının olmadığına dair doktor tasdiki sunulmalıdır.                              a) Müracaat formunda hastalık bölümü işaretlenmediği takdirde, yaşı kaç olursa olsun rapor talep edilir.                                                                                                            b) Hamilelik durumunda doktor raporu talep edilir.
 3. Müracaat formu gerekli evraklarla birlikte derneğin posta adresine (Colonia-Allee 3, 51067 Köln) gönderilmelidir. Sadece doğru ve eksiksiz doldurulan ve gerekli evraklar ile birlikte ulaştırılan müracaat formları işleme alınır.
 4. Kişinin üye olabileceğine dair bir yasal talep hakkı bulunmamaktadır. Dernek Yönetim Kurulu, üyeliği reddedebilir. Reddin gerekçelendirilmesine gerek yoktur.

Madde 4: Üyelik haklarının başlaması

Üyelik hakları ancak, aşağıdaki hususlar yerine getirildiğinde başlar:
 1. Madde 3’deki şartların yerine getirilmiş olması gerekir.
 2. Kayıt ücretinin ödenmesinden sonra 60 gün geçmiş olması gerekir. Kaza dolayısıyla vefatlarda bu süre şartı uygulanmaz.

Madde 5: Kayıt ücreti

 1. Üyeliğe alınışta yaş gruplarına göre farklı olan kayıt ücretlerinin derneğe ödenmesi gerekmektedir: Yaş | Ücret: 0-24 / 0 € | 25-50 / 50 € | 51-55 / 75 € | 56-60 / 120 € | 61-65 / 240 € | 66-70 / 360 € | 71-79 / 600 € | 80 ve üzeri / 1.000€
 2. Aile ferdi olarak üye olmaktan çıkıp tam üyeliğe geçiş kayıt ücretine tabi değildir. Ancak üye yazılı olarak üyelik müracaatını yaparak yıllık masraf payını ödemelidir.

Madde 6: Yıllık masraf payı ve ödeme şartları

 1. Her üye yıllık masraf payını peşin olarak önceden ödemelidir. Beklenilen yıllık payın miktarı dernek yönetim kurulu tarafınca tespit edilir. Bir yıllık masraf payı, önceki yıl içerisinde gerçekleşen cenazelerden ve bunun la ilgili yapılan harcamalar ve idarî masraflardan oluşan toplam masraflardan oluşmaktadır. Masraflar tüm üyelere eşit şekilde taksim edilir. Yıl sonunda yıllık masraf payı ayrıntılı olarak hesaplanır.
 2. Yıllık masraf payı üyeden tahsil yetkisi alınarak banka hesabından çekilir. Banka tarafınca reddedilen borç naklinden kaynaklanan masraflardan üye sorumludur.
 3. 1 Kasım tarihinden önce BKUG`ye üye olan her üye o yıla ait öngörülen masraf payı ödemek zorundadır. Eğer üye yıllık masraf payını verilen sürede ödemezse BKUG hizmetlerinden faydalanamaz.
 4. Yardımın kesilmesi açık kalan yıllık masraf payını ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Madde 7: Yardımlardan faydalanabilen kişiler

 1. BKUG tarafınca yardım tahsis edilebilen kişiler aşağıda gösterilmiştir:
  1. Üyenin kendisi ve eşi
  2. Üyenin 18 yaşını doldurmamış çocukları
  3. Üyenin, yaşı kaç olursa olsun, kendi geliri olmayan Bekâr kızları
  4. Üyenin, resmi okul veya üniversite öğrencisi olan, 27 yaşını tamamlamamış, Bekâr ve kendi gelirleri olmayan çocukları
  5. Üyenin, (yaşı kaç olursa olsun, %50’den fazla) engelli olup geliri olmayan çocukları
  6. Eşler boşanır ve eşlerden birisi kendisi için ayrı üyelik müracaatında bulunur ve üyelik müra caatını boşanmanın gerçekleştiği yıl içinde yaparsa 5. maddeye göre kayıt ücreti ve 4. maddenin 3. fıkrasına göre 60 günlük bekle- me süresi hükümleri uygulanmaz. Ancak yıllık masraf payı ödenmelidir.
 2. 1. fıkrada geçen şartların bulunmaması durumunda yukarıda zikredilen kişiler önceden ihbar edilmeksizin BKUG’nin yardımından faydalanma hakkını kaybederler.

Madde 8: Üyelere sunulan standart hizmetler

 1. 7. maddeye göre üye veya yakınlarının bir ölüm meydana geldiğine dair BKUG’yi haberdar etmesi durumunda Dernek Yönetim Kurulu yapılabilecek yardım hakkında karar alır. Dernek Yönetim Kurulu yardım tahsisini onayladığında BKUG tarafınca aşağıda gşsterilen işler gerçekleştirir.
  1. Resmi makamlar nezdindeki işlemlerin yapılması.
  2. Cenazenin İslami usüllere göre yapılması gereken dini hizmetleri, yıkanması ve kefenlenmesi.
  3. Cenazenin Avrupa standartlarına göre tabuta yerleştirilmesi.
  4. Cenaze’ye refakat edecek olan bir kişinin gidiş-dönüş, ekonomik sınıf uçak bileti masrafının karşılanması.
 2. Türkiye dışında bir ülkeye cenazenin gönderilmesi durumunda, BKUG sadece ulaştırılacağı havaalanına kadarki organizasyon ve 3000 € ya kadar masrafları üstlenebilir.
 3. Bir AB/Avrupa Ekonomik Sahası (EWR) ülkesinde veya İsviçre’de defnedilenler için, 3.000 €´ya kadar masraflar karşılanabilir.
 4. AB/Avrupa Ekonomik Sahası (EWR) ülkesi veya İsviçre dışında vefat edenler AB/Avrupa Ekonomik Sahası (EWR) ülkesi veya İsviçre’ye nakledilip defnedilebilirler ve masrafları 3.000 €’ya kadar karşılanabilir.
 5. İkamet adresinin dışında vefat eden üyenin masrafları başka bir ülkeye defnedilmesi durumunda 3.000 € ya kadar karşılanır.
 6. Eğer ölüm belgesinin veriliş tarihi üzerinden altı ayı geçmemişse AB/Avrupa Ekonomik Sahası (EWR) ülkesi veya isviçre dışında vefat edip orada defnedilecek olanların masraflarının 750 € ya kadar olan kısmını belgeler ibraz edildiği takdirde BKUG karşılar.
 7. Düşük doğan çocuklar için AB/Avrupa Ekonomik Sahası (EWR) ülkesi veya isviçre de masraflar üstlenilebilir. Diğer ülkeler için sadece cenaye masrafları karşılanır, refakatçı bileti karşılanmaz.
 8. Şu evrak ve belgeler bildirilen anlaşmalı cenaze firmasına ibraz edilmelidir: Kimlik, pasaport, ölüm belgesi veya ölüm raporu, evlilik cüzanı (uluslararası geçerli olan veya Almanca tercümesi), üyelik kartı.
 9. 7. maddede sayılan belgelerin herhangi birinin eskikliğinden meydana gelen masrafları üyenin kendisi karşılar, bu durumda BKUG sorumluluk üstlenmez.
 10. BKUG` den kaynaklanmayan, özellikle tatil günleri, uçak şirketleri veya cenaze firmaları sebebiyle meydana gelen olası aksamalar ve gecikmeler için BKUG sorumluluk üstelnmez.

Madde 9: Üyenin bilgi verme yükümlülüğü

 1. Her üye, kendisi ve ailesi hakkında istenilen şahsi bilgileri BKUG’ye eksiksiz bildirmekle yükümlüdür. Aksi taktirde BKUG eksik bilgi ve evraklardan ötürü oluşan olumsuzluklar için sorumluluk kabul etmez.
 2. Her üye isim ve adres değişikliğini bildirmek zorundadır. Bildirim yapılmaz ise, üyeye yapılacak olan beyanın geçerli olması için, gönderim taahhütlü bir mektubun dernekçe en son bilinen isim ve adrese gönderilmesi yeterli olur. Beyan, mektubun gönderilmesinin  üzerinden üç gün geçtikten sonra artık gerçekleşmiş olarak kabul edilir.

Madde 10: Yardımdan faydalanma hakkı

Üyenin (yardım alanın) BKUG tarafından yardım alabileceğine dair bir talep hakkı yoktur. Üyenin, BKUG’nin yardımından bir kez faydalanmış olması veya düzenli olarak faydalanıyor olması bu yardımlardan ileride de faydalanabileceği anlamına gelmez. BKUG, sunduğu tüm yardımlarını kendi isteğiyle yapmaktadır ve Dernek Yönetim Kurulu’nun kararına bağlıdır. Yönetim kurulu, kimsesiz cenazeleri üye olmasa dahi, İslami usullere göre defnedilmeleri amacı ile kaldırır.

Madde 11: Üyeliğin sona ermesi

 1. Üyeliğin sona ermesi fesih, çıkartılma veya ölüm ile gerçekleşir. Ölüm ile fesihlerde eşi üyeliğini devam ettirebilir.
 2. Her üye üyeliğini takvim yılı sonunda feshedebilir. Fesih, ilgili yıl içerisinde yazılı olarak BKUG ye ulaştırılmalıdır.
 3. Eğer BKUG bir üyenin üyeliği başladıktan sonra bu üyenin üyeliği başlamadan önce, kendisinin  veya aile bireylerinden birinin hayati tehlike arz eden bir hastalığa sahip olduğunu tespit ederse bu üye derhal üyeliğini kaybeder. Bu gibi durumlarda BKUG 10. maddeye göre herhangi bir masraf üstlenmez. Bu gibi durumlarda kurala uygun şekilde bu üye üzerinden kendi üyeliklerine sahip olan aile ferdleri üyelikten çıkarılmaktan muaftırlar.
 4. 2. maddenin 1. ve 2. fıkralarına göre üyelik şartlarının üyeliğe müracaat ederken mevcut olmadığı veya sonra- dan ortadan kalkmış olduğu tespit edilirse üyelik geleceğe dönük olarak sona erer.
 5. Üye, Dernek Yönetim Kurulu tarafınca özellikle aşağıda belirtilmiş olan sebeplerden dolayı dernekten çıkartılabilir:
  1. Üyenin ağır bir şekilde İslam’ın temel ilkelerini ihlal etmiş olması.
  2. Üyenin, ödeme emri aldıktan sonra yapılmayan  ödemesini, hatırlatma mektubuna rağmen gerçekleştirmemiş olması.
 6. Üyeliğin sona ermesiyle birlikte üyenin tüm hak ve yükümlülükleri de sona erer. Ödenmiş meblağlar iade edilmez.

Madde 12: Diğer hükümler

 1. Üyeler ve BKUG İdaresi arasındaki anlaşmazlıklarda sadece Dernek Yönetim Kurulu yetkilidir.
 2. Anlaşmazlık durumunda sadece bu Genel İşlem Şartları (AGB) geçerlidir. Sözlü anlaşmalar ve beyanlar geçersizdir.
 3. AGB’nin bazı hükümlerinin geçerli olmaması durumunda kalan diğer hükümlerinin geçerliliği devam eder.

Madde 13: Yargı yeri

Eğer üyenin ikametgâhı Federal Almanya değil ise üyenin ikametgâhı münhasır yargısal yetki yeri değildir. Ancak ilâmsız icra takibine ilişkin münhasır yargısal yetki yerleri bu hükmün haricindedir.

Madde 14: İlgili yasa

Üye ve BKUG arasındaki yasal ilişkide Alman Hukuku geçerlidir.